ZAMKNIJ WIRTUALNĄ WYCIECZKĘ

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19

dla użytkowników Biblioteki

 

§1

 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19, dla użytkowników zwana

dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi

użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów

bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów

zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów

m. st. Warszawy.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz inne osoby

 i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie

Biblioteki.

 

 

§2

 

Procedura obejmuje:

 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla

użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie

kontaktu.

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

4. Zasady udostępniania zbiorów  Biblioteki.

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia

koronawirusem.

 

§3

 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla

użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych .

 

1. Udostępnia się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk  użytkownikom w obszarze

Biblioteki (przy wejściu do Biblioteki, przy punkcie zwrotu książek).

2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze - strefy zapewniające zachowanie

odpowiednich odległości między użytkownikami (minimum 2 m).

3. Ustala się  maksymalny limit osób jednocześnie przebywających w Bibliotece :

ul. Kolegiacka 3  – 6 osób, ul. Przyczółkowa 27A  – 3 osoby, ul. Radosna 11  – 6 osób

oraz w Al. Rzeczypospolitej 14  -  6 osób, z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do

Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane

jako samodzielne osoby.

4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia

zbiorów.

5.  Do odwołania nie ma możliwości korzystania z przestrzeni Biblioteki poza stanowiskami

zwrotów i wypożyczeń.

6. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek

ochronnych i rękawiczek (w przypadku braku rękawiczek należy pobrać jednorazowe

rękawiczki dostępne w Bibliotece). Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie

obsłużony.

7. Powierzchnia Biblioteki dopuszczona do użytkowania będzie regularnie dezynfekowana środkami

odkażającymi.

 

§4

 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie

kontaktu .

 

 1.Obowiązkowe jest wyposażenie stanowisk obsługi czytelników w przesłony ochronne

  a bibliotekarzy w przyłbice i rękawice ochronne.

2. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników konieczne jest uprzednie zamawianie

zbiorów (z wyłączeniem gier planszowych, których wypożyczanie zostaje czasowo zawieszone) w wybranej placówce bibliotecznej:

a. za pośrednictwem zamówień on-line poprzez konto czytelnika,

b. telefonicznie,

c. za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§5

 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki .

 

1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów

wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą”

dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.

2. Zwrotu zbiorów należy dokonywać:

a.  w godzinach pracy Biblioteki  na stanowisko zwrotów bezpośrednio bibliotekarzowi, który

dokona odpisu zbiorów i włoży je do odpowiednio oznaczonych kartonów na kwarantannę,

b.  poza godzinami pracy Biblioteki - bezpośrednio do wrzutni .

3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone w kartonach oznaczonych datą zwrotu do wydzielonego

pomieszczenia  na 3-dniowy  okres kwarantanny.

4. Po przyjęciu zbiorów od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.

 

§6

 

Zasady udostępniania zbiorów  Biblioteki.

 

1. W ramach otwarcia Biblioteki czynne będą wszystkie placówki Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

2. Godziny otwarcia placówek bibliotecznych nie ulegają zmianie z wyjątkiem Biblioteki Głównej

(Kolegiacka 3), która nie będzie czynna w soboty.

3. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją

Biblioteki.

4. Biblioteka umożliwia wyłącznie wypożyczenia zbiorów na zewnątrz (do domu). Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

5. Nie zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie

korzystania z oferty i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy,

z wyjątkiem wydłużenia okresu na jaki wypożyczane będą filmy (z 2 dni do 7 dni) oraz zawieszenia

 wypożyczania gier planszowych.

6. Czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i

jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją

wizualną i wytycznymi GIS.

7. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki zapisana w Regulaminie

korzystania z oferty i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

 

§7

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia

koronawirusem

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren

Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do

najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam

transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Biblioteki, ustalenie obszaru, w którym poruszała się

i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania,

zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,

uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym

samym czasie w części/ częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik,

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały

kontakt z zakażonym.

§8

 

 Postanowienia końcowe

 

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej

w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo

pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki

Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

3. Zaleca się  śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej Biblioteki:

www.bibliotekawilanowska.pl

 

 

                                                                                                                                Halina Myszkowska

                                                        Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

 

 

 

Warszawa, dn. 05.05.2020 r.

2020-05-08 / godz. 13:31

Nowości

1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
6

Kontakt do filii

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia 52) ul. Kolegiacka 3 > tel. 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl
Filia "Powsin" (Wypożyczalnia 126) ul. Przyczółkowa 27a > tel. 22 648 25 03
e-mail: powsin@bibliotekawilanowska.pl
Filia „Radosna” (Wypożyczalnia 133) ul. Radosna 11 > tel. 22 764 82 81
e-mail: radosna@bibliotekawilanowska.pl
Filia "Miasteczko Wilanów" (Wypożyczalnia 137) al. Rzeczypospolitej 14 > tel. 22 642 24 26
e-mail: mw@bibliotekawilanowska.pl

Biblioteka w serwisie Facebook

logologologologo
W 2019 roku zakup książek w wysokości 35 000 zł zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
fb BIBLIOTEKA W SERWISIE FACEBOOK.COMbip BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ