Skip to main content

Godziny otwarcia

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

Biblioteka działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
3. Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
Uchwała Nr XXIII/419/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji działającej w formie jednostki budżetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i utworzenia Biblioteki pn. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Data opracowania: 2017-09-05 15:57:16

Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 16:24:17

Dyrektor – Halina Myszkowska

tel. 22 423 57 55
e-mail: h.myszkowska@bibliotekawilanowska.pl

Wypożyczalnia Nr 52 (Biblioteka Główna)

Kierownik - Zefiryna Moryc

02-960 Warszawa, ul. Kolegiacka 3
tel. 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl

Wypożyczalnia Nr 126 (Filia "Powsin")

Kierownik – Aleksandra Stańczyk

02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 27A
tel. 22 648 25 03
e-mail: powsin@bibliotekawilanowska.pl

Wypożyczalnia Nr 133 (Filia "Radosna")

Kierownik - Agata Gryglak-Opas
02-956 Warszawa, ul. Radosna 11
tel. 22 764 82 81
e-mail: radosna@bibliotekawilanowska.pl

Wypożyczalnia Nr 137 (Filia "Miasteczko Wilanów")

Kierownik - Monika Czumaj
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 14
tel. 22 642 24 26
e-mail: mw@bibliotekawilanowska.pl

Data opracowania: 2017-11-17 20:22:57
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-20 16:15:46

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania;
2. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4. popularyzacja czytelnictwa;
5. sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
6. współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie dzielnicy Wilanów;
7. doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
8. inne działania, wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy.

(stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)
Rzeczowe aktywa: 50.867,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne: -
Aktywa obrotowe: 2.681,00 zł.
Zbiory biblioteczne: 1.559.165,00 zł.

Spis umów cywilnoprawnych zawartych przez Bibliotekę

Opracowane przez: Małgorzata Nowosielska
Opublikowane przez: Zefiryna Moryc

Data opracowania: 2023-09-14 10:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-27 12:51:11

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy..

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak skrótów klawiaturowych

Wyłączenia

 • Strona została utworzona przed 23 września 2018 roku, brak skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Myszkowska.
 • E-mail: h.myszkowska@bibliotekawilanowska.pl
 • Telefon: 605730724

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów
 • Adres: Kolegiacka 3, Warszawa
 • E-mail: h.myszkowska@bibliotekawilanowska.pl
 • Telefon: 605730724

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wypożyczalnia 52, ul. Kolegiacka 3, I piętro,  02-960 Warszawa

Na piętro biblioteczne  prowadzą trzy wejścia: dwa od ul. Kolegiackiej i jedno z prawej strony budynku. Jedno wejście stanowią schody zewnętrzne prowadzące bezpośrednio na piętro biblioteczne. Dwa pozostałe wejścia znajdują się na parterze i są bezprogowe, umożliwiające dotarcie do obszernej windy.

Winda i brak progów umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom mającym problemy z poruszaniem oraz na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze, także bibliotecznym.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wypożyczalnia 126, ul. Przyczółkowa 27a, II piętro, 02-968, Warszawa

Do budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, w którym znajduje się Biblioteka prowadzi jedno wejście. Na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie, w którym całodobowo przebywa ochroniarz i w razie konieczności uruchamia rampę dla osób niepełnosprawnych.

Do części korytarza, w którym znajduje się winda, prowadzą schody, które można pokonać za pomocą rampy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze (na prawo od klatki schodowej i windy).

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wypożyczalnia 133, ul. Radosna 11, I piętro, 02-956 Warszawa

Na piętro biblioteczne prowadzi jedno wejście od ul. Radosnej i jest bezprogowe, umożliwiające dotarcie do obszernej windy.

Winda i brak progów oraz szeroki ciąg komunikacyjny na piętrze umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom mającym problemy z poruszaniem oraz na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze bibliotecznym.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wypożyczalnia 137, al. Rzeczypospolitej 14, I piętro, 02-972 Warszawa

Na piętro biblioteczne prowadzą dwa wejścia: od al. Rzeczypospolitej oraz drugie po przeciwległej stronie budynku, przy wjeździe do garażu podziemnego i są bezprogowe, umożliwiające dotarcie do trzech obszernych wind.

Windy i brak progów oraz szeroki ciąg komunikacyjny na piętrze umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom mającym problemy z poruszaniem oraz na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze bibliotecznym.

W budynku znajduje się podziemny garaż z trzema miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych  oraz parking wewnętrzny z dwoma miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opracowane przez: Michał Gut

Opublikowane przez: Zefiryna Moryc

Data opracowania: 2020-09-23 19:00:00

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-26 14:48:26